Inici-> Anuncis

23/9/2016

ANUNCI COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015

.................................................................................................................................
23/9/2016

 Anunci de l'ampliació de l'explotació ramadera del MAS NOU

.................................................................................................................................
27/7/2016

Acta de qualificació del procés selectiu d'un/a tècnic/a en educació infantil de l'Ajuntament de Castellfollit del Boix, en règim de contracte laboral temporal i constitució d'una borsa de treball bop (20/05/2016)

.................................................................................................................................
22/7/2016

CONVOCATORIA PLE DEL 27 DE JULIOL DE 2016

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
30/5/2016

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS PER LA SELECCIÓ DE DUES PLACES DE PEÓ

.................................................................................................................................
20/5/2016

El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2016, va aprovar inicialment el pressupost per a
l'exercici del 2016 les corresponents bases d'execució i la plantilla de personal. En no haver-se presentat reclamacions
en el per&iacut...

.................................................................................................................................
20/5/2016

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 28 d'abril de 2016, va aprovar la convocatòria i les bases reguladores que han
de regir el procés de selecció d'una plaça de tècnic/a en educació infantil,

.................................................................................................................................
13/5/2016


Per decret d’alcaldia de data 11 de maig de 2016, es va aprovar la convocatòria i les bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a la provisió de dos llocs de treball de peó a la brigada municipal 

.................................................................................................................................
21/10/2015

TEXT REFÓS MODIFIACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT EN RELACIÓ A LES CONDICIONS D'EDIFICACIÓ DE LES GRANGES

.................................................................................................................................
 Busques alguna cosa?