Inici-> Anuncis
Anuncis

20/5/2016

El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2016, va aprovar inicialment el pressupost per a
l'exercici del 2016 les corresponents bases d'execució i la plantilla de personal. En no haver-se presentat reclamacions
en el per&iacut...

.................................................................................................................................
20/5/2016

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 28 d'abril de 2016, va aprovar la convocatòria i les bases reguladores que han
de regir el procés de selecció d'una plaça de tècnic/a en educació infantil,

.................................................................................................................................
13/5/2016


Per decret d’alcaldia de data 11 de maig de 2016, es va aprovar la convocatòria i les bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a la provisió de dos llocs de treball de peó a la brigada municipal 

.................................................................................................................................
21/10/2015

TEXT REFÓS MODIFIACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT EN RELACIÓ A LES CONDICIONS D'EDIFICACIÓ DE LES GRANGES

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5/5/2015

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 16 d'abril de 2015, ha aprovat la contractació de l'obra de Rehabilitació de la sala vella, primera fase, mitjançant el procediment obert.

.................................................................................................................................
16/3/2015

 El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici de 2015 les corresponent bases d'execució i la platilla de personal. En no haver-se presentat reclamacions en el període d'...

.................................................................................................................................
11/3/2015

El Ple de l'Ajuntament del dia 26 de febrer de 2015, va aprovar inicialment el "Projecte d'arranjament de la Sala Vella" 

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 Busques alguna cosa?